ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားချက်အမှတ်၊ ၃/ ၂၀၂၀ ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ ၂၀ ရက်) အမုန်းစကားနှင့် အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စေရန် လှုံ့ဆော်မှုကို တားဆီးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညွှန်ကြားခြင်း

Printer-friendly versionSend by email

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

ညွှန်ကြားချက်အမှတ်၊ ၃/ ၂၀၂၀

၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ ၂၀ ရက်)

အမုန်းစကားနှင့် အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စေရန် လှုံ့ဆော်မှုကို တားဆီးခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညွှန်ကြားခြင်း

၁။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ စုစည်းနေထိုင်သည့် လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပြီး လူတိုင်းသည် ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ ဘဝရပ်တည်ရန်၊ လေးစားစွာဆက်ဆံမှုခံယူရန်၊ ကြောက်ရွံ့မှုကင်းစွာ နေထိုင်ရန် အခွင့်အရေးရှိသည်ဖြစ်၍ အပြန်အလှန်နားလည်မှု၊ အပြန်အလှန် လေးစားမှု စသည်တို့ကိုအခြေခံသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရမည် ဖြစ်သည်။၂။ “အမုန်းစကား” ဟုဆိုရာတွင် လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ ကျား မ သို့မဟုတ် မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည် ဆိုသည့် အကြောင်းအရာတို့အပေါ်အခြေပြု၍ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး သို့မဟုတ် လူအုပ်စုတစ်စုကို မျှတမှုမရှိစွာဝေဖန်သည့် သို့မဟုတ် မလိုမုန်းထားမှုကို ဖော်ပြသည့် ဆက်ဆံမှုတစ်မျိုးမျိုးကို ရည်ညွှန်းပြီး အကြမ်းဖက်ရန်လှုံ့ဆော်ခြင်းသည်လည်း အမုန်း စကားပင်ဖြစ်သည်။

 

၃။ အမုန်းစကားပြန့်ပွားခြင်းသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ခွဲခြားဆက်ဆံမှု နှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာနေထိုင်ရန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းပြီး ညီညွတ်သည့် လူ့အဖွဲ့အစည်း တည်ဆောက်ရန် မျှော်မှန်းချက်တို့ကို ထိခိုက်စေသည့်အပြင် အကျင့်စာရိတ္တကိုလည်း ထိပါးစေသည်။

 

၄။ သို့ဖြစ်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များသည် မိမိတို့၏ကွပ်ကဲမှု သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင် ရှိသော ဝန်ထမ်းများ၊ အရာရှိများ၊ စစ်မှုထမ်းများ၊ အခြားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် များနှင့် ဒေသခံပြည်သူများအနေဖြင့် အမုန်းစကားများကို ရှုတ်ချရန်နှင့် တားဆီးရန် စီမံဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး အမုန်းစကားဆန့်ကျင်သည့် လှုပ်ရှားမှုများတွင် ဝန်ထမ်းများ အားလုံးပါဝင်ရန်နှင့် ပံ့ပိုးရန်အားပေးရမည်။

၅။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့များသည် ဤညွှန်ကြားချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိမိတို့၏ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေနှင့် တိုးတက်မှုအခြေအနေတို့ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ အစီရင်ခံ တင်ပြရမည်။

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             အမိန့်အရ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ခင်လတ်

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်