ပဏာမအဆင့် (Short List) တင်ဒါအောင်မြင်သူများအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Printer-friendly versionSend by email

ပဏာမအဆင့် (Short List) တင်ဒါအောင်မြင်သူများအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

 

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် e-Government လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အိတ်ဖွင့် တင်ဒါကို ၂၀-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ခေါ်ယူခဲ့ရာ အောက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီများ အား ပဏာမအဆင့် (Short List) တင်ဒါအောင်မြင်သူများအဖြစ် ကြေညာအပ်ပါသည်-

 

          (က)    ATG Systems Co.,Ltd

          (ခ)     Naung Yoe Technologies Co.,Ltd

          (ဂ)     AGGA. IO Co.,Ltd

 

                                                                                                           တင်ဒါကော်မတီ                                                 

                                                                                                         နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး