ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၄/၂၀၂၀ ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၈ ရက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်)

Printer-friendly versionSend by email

နယ်နိမိတ် တိုင်းတာပိုင်းခြားသတ်မှတ်ရေးဥပဒေ အာဏာတည်သည့်

နေ့ရက် သတ်မှတ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၅၄/၂၀၂၀

၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၈ ရက်

(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်)

နယ်နိမိတ်တိုင်းတာပိုင်းခြားသတ်မှတ်ရေးဥပဒေ

အာဏာတည်သည့်နေ့ရက်သတ်မှတ်ခြင်း

 

နယ်နိမိတ်တိုင်းတာပိုင်းခြားသတ်မှတ်ရေးဥပဒေသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဧပြီလ ၁ ရက် (၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၉ ရက်)နေ့တွင် စတင်အာဏာ တည်ကြောင်း ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၂ အရ သတ်မှတ်လိုက်သည်။

 

 

(ပုံ) ဝင်းမြင့်

နိုင်ငံတော်သမ္မတ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်