မြန်မာနိုင်ငံဘူမိသိပ္ပံကောင်စီဥပဒေ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၄။)

Printer-friendly versionSend by email