မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီဥပဒေ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၅။)

Printer-friendly versionSend by email