ကျန်းမာရေးနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်ကောင်စီဥပဒေ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၁၁။)

Printer-friendly versionSend by email