အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်ဥပဒေဥပဒေ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၄။)

Printer-friendly versionSend by email