လူ၀င်မှုကြီးကြပ်ရေး

ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရမှ ထုတ်ပေးထားသော ယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (ဘတ်ကတ်ခေါ် TR- 38) ကိုင်ဆောင်ထားသော မြန်မာအလုပ်သမားများအား အထောက်အထား ထုတ်ပေးမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းထုတ်ပြန်

ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရမှ ထုတ်ပေးထားသော ယာယီနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ် (ဘတ်ကတ်ခေါ် TR- 38) ကိုင်ဆောင်ထားသော မြန်မာအလုပ်သမားများအား အထောက်အထား ထုတ်ပေးမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းထုတ်ပြန်

လူ ၆၀၀ ကျော် အမည်မည်းစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်

လူ ၆၀၀ ကျော် အမည်မည်းစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်

ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ

ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx