“ပဲခူးတိုင်း​ဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်များအတွက် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီများဖွဲ့စည်းခြင်း”

Printer-friendly versionSend by email

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ

ကြေညာချက်အမှတ်၊ ၁/၂၀၁၇

၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်   ၃  ရက်

(၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ  ၁၄  ရက်)

“ပဲခူးတိုင်း​ဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်များအတွက် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီများဖွဲ့စည်းခြင်း”

၁။           နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ မူဘောင်ပါ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များနှင့်အညီ ဒေသကို အခြေခံသည့် အမျိုးသား အဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီးတွင် လည်းကောင်း၊ လူမျိုးကို အခြေခံသည့် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ်တွင်လည်းကောင်း ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးကြပ်မှုကော်မတီများကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်း လိုက်ပါသည်-

              (က)    ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးကြပ်မှုကော်မတီ

(၁)     ဒေါ်နော်ပွယ်ဆေး                    (တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး)

(၂)     ဗိုလ်မှူးကြီးမျိုးအောင်              (တပ်မတော်)

(၃)     ဦးခင်မောင်သန်း                      (ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)

(၄)     စောဆဲဂေး                             (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)

(၅)     စောထွန်းကဲ                           (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)

(၆)     စောကီးဒို                               (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)

(၇)     ဦးသိန်းတန်                            (နိုင်ငံရေးပါတီ)

(၈)     ဦးတင်စိုး                               (နိုင်ငံရေးပါတီ)

(၉)     ဦးရန်နိုင်                                (နိုင်ငံရေးပါတီ)

( ခ)    ရှမ်းပြည်နယ်အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကြီးကြပ်မှုကော်မတီ

(၁)     ဒေါက်တာထွန်းလှိုင်                 (တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး)

(၂)     ဗိုလ်မှူးကြီးစန်းညွန့်ဇော်           (တပ်မတော်)

(၃)     ဒေါက်တာဒေါ်သန်းငွေ              (ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်)  

(၄)     ခွန်ထွန်းတင်                           (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)

(၅)     ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဆောင်းဟန်   (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)

(၆)     ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်ဟန်       (တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်)

(၇)     ဦးခင်မောင်ညွန့်                       (နိုင်ငံရေးပါတီ)

(၈)     ဦးခွန်သူရအောင်                      (နိုင်ငံရေးပါတီ)

(၉)     ဦးစိုင်းမြင့်မောင်                       (နိုင်ငံရေးပါတီ)

၂။           အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီများသည် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု မူဘောင်ပါ ဤပူးတွဲကော်မတီက အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သော ပြဌာန်းချက်များ၊ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များနှင့်အညီ အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများ အောင်မြင်စေရေး၊ စနစ်တကျ ရှိစေရေး၊ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များနှင့် ညီညွတ်စေရေးတို့အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရန် ဖြစ်ပါသည်။

 

(ပုံ) အောင်ဆန်းစုကြည်                                               

ဥက္ကဌ                                                       

ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ